Регионалният съюз на земеделските кооперации "Дунав-2000" е юридическо лице със седалище и адрес на управление: 5250-гр.Свищов, ул. "Цар Освободител" №96 . Вписан е в Търговския регистър по Ф.Д.№ 1150/2000 г. на Великотърновският окръжен съд.  РСЗК "Дунав-2000" се представлява от председателя на съюза.