1.Съдейства на членовете си за постигане на техните цели и задачи, като насочва главните усилия за :
             а/ по-нататъшно демократично изграждане и развитие на земеделските кооперации, в условията на пазарна икономика и на интегриране на аграрния сектор в Европейския съюз.
             б/ опазване и ефективно използване на материалните, финансовите и други ресурси;
             в/ подобряване на икономическите и социалните условия, при които работят кооператорите;
             г/ укрепване и развитие на инфраструктурата на българското село;
2.Разработва насоки за развитие на кооперативни дейности
3.Подпомага управлението и контрола в земеделските кооперации
4.Съдейства за организиране на курсове, семинари и други форми за подготовка и повишаване квалификацията на ръководните кадри на земеделските кооперации, негови членове;
5.Самостоятелно и чрез НСЗКБ представлява и защитава интересите на членовете си пред държавните, международните, обществените и други органи и организации;