Учредяване

Съюзът е създаден през 1995 г. и е регистриран по Закона за лицата и семейството като юридическо лице с нестопанска цел - Съюз на земеделските кооперации. През 2000 г. е регистриран по Закона за кооперациите като Регионален съюз на земеделските кооперации "Дунав-2000" /РСЗК/.     Регионалният съюз на ЗК е юридическо лице със статут на кооперация, сметка в банка и собствен печат.

Структура
Регионалният съюз на земеделските кооперации е доброволна организация с право на стопанска дейност, която обединява земеделски и други кооперации и кооперативни организации на територията на региона, които приемат устава на съюза и работят за постигане на неговите цели и задачи. Осъществява социална и културна дейност в интерес на своите членове.     Регионалният съюз на ЗК е член на НСЗКБ и работи във взаимодействие с него и останалите звена от неговата система. Земеделските и други кооперации и кооперативните организации, членове на регионалния съюз на ЗК, запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност. В РСЗК "Дунав-2000"
гр. Свищов членуват 13 земеделски кооперации от региона на Свищов и Русе.
Цели и задачи на РСЗК "Дунав-2000"
1. съдейства на членовете си за постигане на техните цели и задачи;
2. разработва насоки за развитие на кооперативните дейности;
3. развива стопанска дейност в интерес на своите членове            
4. подпомага управлението и контрола в земеделските кооперации
5. съдейства за организиране на курсове, семинари и други форми за подготовка и повишаване квалификацията на ръководните кадри на земеделските кооперации, негови членове;
6. самостоятелно и чрез Националният съюз на земеделските кооперации в България /НСЗКБ/ представлява и защитава интересите на членовете си пред държавните, международните, обществените и други органи и организации;
Регионалният съюз на земеделските кооперации в гр. Свищов, осъществява своята дейност на основата на Закона за кооперациите,  устав и решенията на неговото общо събрание, съгласувано с устава и решенията на органите на НСЗКБ.