Председател

доц. д-р Игнат Ангелов е председател от 1995 година, с учредяването на съюза. Завършва висшето си образование в СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов. Специализира в Русия. Притежава богат организационен и професионален опит в областта на селското стопанство.

Управителен съвет

Управителният съвет се избира от общото събрание за срок от 4 години. Управителния съвет изпълнява решенията на общото събрание и направлява цялостната дейност на съюза в периода между общите му събрания. За своята дейност той се отчита пред общото събрание. Председател на управителния съвет е Игнат Божанов Ангелов

Контролен съвет

Членовете на Контролният съвет се избират от общото събрание за срок от 4 години измежду избраните пълномощници. КС избира от своя състав своя председател на КС. Той контролира цялостната дейност на съюза и неговите органи, спазването на изискванията на устава и Закона за кооперациите, изпълнението на решенията на ОС и на УС.

Общо събрание

Общото събрание на РСЗК се състои от пълномощници, избрани от общите събрания на областните и регионалните структури. Управителният съвет на Регионалния съюз определя нормата на представителност за избора на пълномощници.
Общото събрание се свиква:
1) Редовно - веднъж на всеки 4 /четири/ години, на което се отчита четиригодишният период и се избират ръководни органи на съюза.
2) Извънредно - по решение на УС, по искане на КС или на 1/3 от пълномощниците.